Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
7.8.2020 754,97 Kč −0,1283%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
7.8.2020 1296,51 Kč 0,1560%
Amundi Fund Solutions - Balanced
7.8.2020 1265,24 Kč 0,2790%
Nastavení...

*

Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída H

Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída H, otevřený podílový fond

  Místo obchodní registrace: Česká republika,   ISIN: CZ0008475647,   Číslo fondu: AKE02
  Akciový fond

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Místo obchodní registraceČeská republika
Investiční zaměřeníAkciový fond
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu22.6.2018
Minimální výše investice1000000 Kč
Minimální výše následných investic100000 Kč
Nákupní poplatekmax. 3,00%, aktuální výše se řídí ceníkem
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování
(je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení)

1,2 %
ISINCZ0008475647
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)AKE02
Cenný papírobdoba akcie zaknihované na jméno

Charakteristika Fondu

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, privátní třída H, vytváří zhodnocení prostřednictvím investic do akcií a s akciemi souvisejících cenných papírů v rámci Střední a východní Evropy, včetně Ruska a Turecka. Fond investuje do úspěšných společností se silnými fundamentálními charakteristikami, které pravidelně vyplácejí dividendu* a to napříč celou řadou sektorů a odvětví. *Až 90 % celkových investic, podíl může portfolio manažer měnit dle aktuálního tržního vývoje.

Investiční tým

Fond obhospodařuje Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi. Portfolio manažerem fondu je Dan Karpíšek. Dan má více než 22 let zkušeností, kdy začínal na pozici analytika v ING Barings. Jako analytik působil i dále, v roce 1998 přešel do BAADER Securities, v roce 2000 do Komerční Banky a v roce 2005 do Unicredit. Od roku 2010 vykonává pozici portfolio manažera v Amundi CR.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi