Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
7.8.2020 754,97 Kč −0,1283%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
7.8.2020 1296,51 Kč 0,1560%
Amundi Fund Solutions - Balanced
7.8.2020 1265,24 Kč 0,2790%
Nastavení...
*

Amundi Fund Solutions - Balanced

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU1121646779,   Číslo fondu: 2270
CZK_Hedged EUR USD
  Smíšený fond

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Luxembourg S.A.
Místo obchodní registraceLucembursko
Investiční zaměřeníSmíšený fond
Kontaktní bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Agent a klientské centrum:Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.pro převod v CZK na CZK (EUR a USD třída) - 1018656037/2700

pro převod v EUR na EUR (EUR třída) - 1018656045/2700

pro převod v USD na USD (USD třída) - 1018656053/2700
IBAN kódy pro převod z devizových bankovních účtů na účty PAMSA :na CZK účet - CZ9327000000001018656037
na EUR účet - CZ7127000000001018656045
na USD účet - CZ4927000000001018656053
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu**13.2.2015
Minimální výše investice30 000 Kč, 1200 € nebo 1800 $
Minimální výše následných investic10 000 Kč, 400 € nebo 600 $
Minimální výše pravidelné investice500 Kč, 25 € nebo 25 $
Nákupní poplatekaktuální výše se řídí ceníkem*
Poplatek při zpětném odkupu0,00%
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování
(je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení)

1,20%
ISIN (kat. A, non distributed)LU1121646779
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)2270
Cenný papírobdoba podílového listu zaknihovaného na jméno

** Údaje o výkonnosti od založení jsou počítány od data založení Pioneer P.F. - Global Balanced 50 dne 10.12.2010. Do data 13.2.2015 se výše uvedené údaje k výkonnosti týkají fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 Třídy A EUR nedistribuující měnově zajištěná a výpočet vychází z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky. Pioneer P.F. - Global Balanced 50 byl sloučen do fondu Pioneer Fund Solutions – Balanced dne 13.2.2015. Od data 13.2.2015 se výkonnost vztahuje k fondu Pioneer Fund Solutions – Balanced Třídy A nedistribuující a výpočet vychází z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky. V důsledku změn v investiční politice a jiných faktorů nelze zaručit, že údaje k výkonnosti fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 představují ukazatel budoucí výkonnosti Pioneer Fund Solutions – Balanced.

*Jedná se o ceník skupiny Amundi a může se lišit od ceníku oprávněného distributora.


Fond je jedním z podfondů podílového fondu Amundi Funds Solution. Amundi Funds Solution je otevřená investiční společnost typu Société d Investissement a Capital Variable (společnost s proměnným investičním kapitálem – „SICAV“) založená podle právního řádu Lucemburska. Cenné papíry podfondů Amundi Funds Solution jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu.

Charakteristika Fondu

Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia.  Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS a řídí se řadou rozličných investičních strategií. Může investovat až 65% svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a certifikátů na úrokovou sazbu. Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do vhodných certifikátů na komoditní indexy. Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.

Investiční tým

Amundi Fund Solutions - Balanced řídí tým pro multi-asset fondy pod vedením Johna O'Toola. John pracuje v oboru investic od roku 1989 a ve skupině Pioneer Investments je vedoucím  oddělení pro produktová řešení typu multi-asset.  Je zodpovědný za  řízení portfolií tzv. alokace aktiv a celé řady multi-asset produktů (fondy fondů, segregované účty a strukturované produkty). Při řízení podfondu spolupracuje s portfolio manažerem Paulem Weberem, vedoucím oddělení pro fondový výzkum a výběr správců. Paul se primárně zaměřuje na akciové strategie v Japonsku a strategie globální alokace aktiv.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi