Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
13.8.2020 761,69 Kč 0,5107%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
13.8.2020 1294,76 Kč −0,1018%
Amundi Fund Solutions - Balanced
13.8.2020 1267,94 Kč −0,0434%
Nastavení...
*

Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU1071670134,   Číslo fondu: 21300
CZK_Hedged_D EUR_Hedged_D
  Dluhopisový fond

TATO TŘÍDA FONDU NENÍ SOUČÁSTÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Luxembourg S.A.
Místo obchodní registraceLucembursko
Investiční zaměřeníDluhopisový fond
Kontaktní bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Agent a klientské centrum:Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.pro převod v CZK na CZK (EUR a USD třída) - 1018656037/2700

pro převod v EUR na EUR (EUR třída) - 1018656045/2700

pro převod v USD na USD (USD třída) - 1018656053/2700
IBAN kódy pro převod z devizových bankovních účtů na účty PAMSA :na CZK účet - CZ9327000000001018656037
na EUR účet - CZ7127000000001018656045
na USD účet - CZ4927000000001018656053
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu21.7.2014
Minimální výše investice100 000 Kč nebo 3500 €
Minimální výše následných investic10 000 Kč, 400 € nebo 600 $
Nákupní poplatekaktuální výše se řídí ceníkem*
Poplatek při zpětném odkupu1,50%
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování
(je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení)

1,00%
ISIN (kat. A, distribuované ročně)LU1071670134
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)Podfond je uzavřen pro nové investice
Cenný papírobdoba podílového listu zaknihovaného na jméno

*Jedná se o ceník skupiny Amundi a může se lišit od ceníku oprávněného distributora.


Fond je jedním z podfondů podílového fondu Amundi S.F., Amundi S.F. je zahraniční osobou kolektivního investování („Fond Commun de Placement“) založenou podle právního řádu Lucemburska. Cenné papíry podfondů Amundi S.F. jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu.

Charakteristika Fondu

Podfond usiluje o dosažení příjmů a zhodnocení kapitálu v 5-letém období investováním především do diverzifikovaného portfolia:
- dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných jakoukoliv vládou rozvíjejících se trhů nebo firemními emitenty, kteří mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost na rozvíjejících se trzích nebo tam, kde je úvěrové riziko těchto nástrojů spojené s rozvíjejícími se trhy. Datum splatnosti těchto nástrojů se bude obecně shodovat s Datem splatnosti Podfondu (viz níže uvedená definice);
- nástrojů peněžního trhu, jejichž zbývající durace úrokové sazby není více než 12 měsíců.
Všechny nástroje budou denominovány v měnách zemí OECD. Podfond může investovat do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního a nižšího než investičního stupně. Cílem Podfondu bude dosažení široké diverzifikace do Data splatnosti. Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu

Investiční tým

Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 řídí Yerlan Syzdykov společně s Paulem Nashem. Yerlan Syzdykov je hlavním portfolio manažerem na dluhopisy High Yield a Emerging Markets a rozvíjejícími trhy se zabývá po celou svoji kariéru. Yerlan přišel do Pioneer Investments v roce 2000 z pařížské společnosti Bancroft, kde zastával pozici investičního analytika. Paul Nash se podílí na řízení několika dluhopisových portfolií, přičemž se zaměřuje zejména na dluhopisové fondy s fixním datem splatnosti a institucionální mandáty. Do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2008 ze společnosti Invesco Perpetual, kde zastával pozici ředitele investiční komunikace.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi