Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
13.8.2020 761,69 Kč 0,5107%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
13.8.2020 1294,76 Kč −0,1018%
Amundi Fund Solutions - Balanced
13.8.2020 1267,94 Kč −0,0434%
Nastavení...

*

Amundi CR All-Star Selection (třída A)

Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

  Místo obchodní registrace: Česká republika,   ISIN: CZ0008474517,   Číslo fondu: 015
  Akciový fond

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Místo obchodní registraceČeská republika
Kontaktní bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.211 006 4135 / 2700
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu17.6.2014
Minimální výše investice5000 Kč
Minimální výše následných investic1000 Kč
Minimální výše pravidelné investice500 Kč
Minimální výše odkupu3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč
Nákupní poplatekmax. 5,00%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu0,00%
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování
(je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení)
aktuální výše: 1,60%
IČ fondu
ISINCZ0008474517
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)015
Cenný papírobdoba akcie zaknihované na jméno
Nominální hodnota1 Kč

Charakteristika Fondu

Investičním cílem fondu Amundi CR All-Star Selection je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku ve fondu investováním převážně do diverzifikovaného portfolia akciových investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Podstatná část majetku fondu může být alokována do fondů ze skupiny Pioneer Investments. Fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo ukazatel (benchmark). Cílem fondu je pak dosáhnout lepšího zhodnocení investic podílníků než činí vývoj indexů zaměřených na globální akciové trhy. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle. Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany podílníků.

Investiční tým

Portfolio fondu spravuje Thomas Wehinger společně se Stephanem Lukeschem. Thomas zahájil svoji profesní kariéru v roce 2000 ve vídeňské RZB jako analytik pro strategickou alokaci aktiv. Do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2008 a od počátku roku 2009 je členem týmu portfolio manažerů Pioneer Investments Austria se sídlem ve Vídni. Jako člen týmu pro smíšené strategie v rámci oddělení pro Institucionální portfolio management je zodpovědný za řízení fondu fondů pro institucionální klienty. Stephan je členem týmu odpovědného za řízení garantovaných a zajištěných fondů a do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2011 z UniCredit Bank Austria AG, kde měl na starosti strategickou alokaci aktiv. Oba portfolio manažeři jsou absolventy Vídeňské ekonomické univerzity v oboru Mezinárodní obchod. Thomas je od roku 2003 zároveň držitelem titulu CFA. Stephan je od roku 2008 držitelem titulu CIIA.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi