Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
13.8.2020 761,69 Kč 0,5107%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
13.8.2020 1294,76 Kč −0,1018%
Amundi Fund Solutions - Balanced
13.8.2020 1267,94 Kč −0,0434%
Nastavení...

*Nápověda pro investiční kalkulačku

Vstup

Investiční kalkulačka Vám umožní vypočítat si aktuální hodnotu Vašich předchozích investic do fondů Pioneer, ať už skutečných, nebo smyšlených.

Nejprve zvolte fond, pro který chcete počítat hodnotu investic. Do tabulky v dolní části stránky zadejte hodnoty svých vkladů (nákupů) a případných odkupů. Datum zadávejte ve formátu den.měsíc.rok, jako oddělovač použijte tečku, rok pište čtyřmístný, například 21.7.1997. V zadání vám může pomoci kalendář, který se objeví po kliknutí na ikonu umístěnou vedle vstupního řádku pro datum.

Vstupní formulář

Částky pro fond Živnobanka-dynamický se berou v českých korunách, pro ostatní fondy v euro. Můžete zadat i desetinná čísla (v úvahu se berou 2 desetinná místa). Pokud chcete zadat nákup podílových listů (tj. investovat do fondu), zadejte kladné číslo, pro zpětný odkup zadejte záporné číslo; tedy např. 23000 nebo -540,20.

Pokud budou ve formuláři nějaké chyby jako například neplatné datum nebo špatný formát hodnoty investice, budete na ně upozorněni chybovou zprávou umístěnou pod formulářem. Kurzor bude umístěn na první chybě v tabulce, případné ostatní chyby budou zvýrazněny červenou barvou.

Další řádky do tabulky můžete přidat kliknutím na zelenou šipku u levého dolního rohu tabulky, naopak libovolný řádek můžete smazat kliknutím na červený křížek u příslušného řádku. Řádek není možné smazat, pokud je jediným řádkem tabulky.

Vyplněný formulář odešlete na server tlačítkem Vypočítat.

Výsledky

K výpočtu hodnoty investic se použijí skutečné hodnoty ceny podílového listu (resp. akcie) příslušného fondu od doby jeho vzniku až po současnost.

Výstupní formulář

V první tabulce vidíte zpracované investice. Jednotlivé sloupce tabulky obsahují následující položky (viz obr.):

 • Požadované datum je datum, které jste zadali do vstupního formuláře
 • Hodnota je Vámi požadovaná částka nákupu nebo odkupu
 • Skutečné datum je datum, ze kterého byla vzata příslušná cena podílového listu (v úvahu se bere vždy nejbližší pozdější pracovní den)
 • Cena PL/akcie je cena podílového listu (resp. akcie) ke dni napsaném ve sloupci Skutečné datum
 • Počet PL/akcií udává počet podílových listů (resp. akcií), které jste nakoupili nebo odkoupili (při nákupech je započítáván poplatek)
 • Poplatek udává velikost vstupního poplatku placený fondu a je vyplněn jen pro nákupy podílových listů. Výše poplatku u fondu Živnobanka-dynamický závisí na velikosti této investice a na předchozím stavu účtu, je vždy v rozmezí 2,5% až 5,5%. U ostatních fondů je poplatek 5%. Podrobnější informace viz stránka Často kladené otázky…

Druhá tabulka obsahuje souhrn informací o stavu účtu. Její řádky jsou:

 • Celkem investováno udává prostý součet nákupů a odkupů, je to tedy čisté množství peněz vložených do fondu
 • Koncový počet PL/akcií udává aktuální počet podílových listů (resp. akcií) na účtu. Je součtem předposledního sloupce první tabulky
 • Cena PL/akcie k ...... je poslední známou cenou podílového listu (resp. akcie); z ní se počítá koncový stav účtu v Kč (resp. v euro)
 • Koncový stav vznikne vynásobením koncového počtu PL/akcií a aktuální ceny
 • Výnos je udán v procentech za rok (p.a.)

Tipy pro používání

 • Berte ohled na investiční horizont. Fond Živnobanka-dynamický má investiční horizont 3 roky, ostatní fondy mají horizont alespoň 5 let. Pro investice v krátkém horizontu je vypovídací schopnost kalkulačky velmi nízká a hodnota vypočítaného výnosu může být zavádějící díky vysokému vlivu vstupního poplatku.
 • Pokud zadáváte větší množství investic, raději nevkládejte investice za poslední rok. Na investicích provedených v nedávné době se nejvíce projeví vliv vstupního poplatku a dojde (stejně jako v předchozím bodě) k velkému zkreslení hodnoty výnosu.
 • Pokud chcete po provedení výpočtu změnit vstupní hodnoty, nepoužívejte tlačítko Zpět (Back) Vašeho prohlížeče. Namísto toho použijte odkaz Zadat investice v levém sloupci stránky; uvidíte formulář tak, jak jste jej vyplnili před odesláním, chronologicky setříděný.

Princip výpočtu

U hodnot z formuláře se nejprve oveřuje správnost (přípustnost) datumů, poté se formulář podle nich setřídí. Vklady se berou postupně od nejstarších, pro každou operaci se zjistí příslušná cena podílového listu (resp. akcie) fondu.

Pro nákupy do fondu Živnobanka-dynamický se vypočítá poplatek podle předchozího stavu účtu a velikosti právě zpracovávaného nákupu. Cena PL (resp. akcie) se zvýší o tento poplatek. V tabulce výsledků je zobrazen tento poplatek v procentech. Pro ostatní fondy je poplatek napevno 5%, zobrazena je hodnota poplatku v euro.

Vypočítá se počet podílových listů (akcií) pro tuto operaci jako podíl hodnoty a ceny PL (akcie). U nákupu je testováno, jestli je splněna podmínka pro minimální hodnotu nákupu. Pokud jde o odkup, testuje se, zda-li je na kontě dostatečné množství PL (resp. akcií) k uskutečnění odkupu a pro fond Živnobanka-dynamický je také testována minimální výše odkupu. Pokud nákup nebo odkup nesplňuje testovaná kritéria, je hlášena chyba.

Na konci se přidá jeden „virtuální“ (neviditelný) odkup s aktuálním datem a ve výši aktuálního stavu konta (tedy stav konta se vynuluje).

Vypočítá se výnos pode vztahu

Vztah na výpočet výnosu pro harmonogram neperiodických peněžních toků

Veličiny ve vztahu mají následující význam:

 • k  je počet vkladů zadaných uživatelem
 • D1, …, Dk  jsou data zadaná uživatelem
 • P1, …, Pk  jsou částky zadané uživatelem
 • Dk+1  je současné datum
 • Pk+1  je hodnota přidaného „virtuálního“ odkupu neboli záporně vzatá aktuální hodnota na účtu
 • V  je výnos za rok (p.a.), který chceme vypočítat

Tento vztah je zadán implicitně a řeší se tedy numericky (iterační metodou). Stejný výnos lze vypočítat např. v Microsoft Excelu pomocí jeho finanční funkce XIRR (je nutné mít nainstalované analytické nástroje Excelu).