Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
17.9.2020 766,53 Kč −0,4054%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
17.9.2020 1301,21 Kč −0,0868%
Amundi Fund Solutions - Balanced
17.9.2020 1274,92 Kč −0,3354%
Nastavení...

*Důležitá upozornění společností skupiny Amundi

  I. Tato vebová prezentace společností skupiny Amundi v České republice představuje souhrn informací a dat o podílových fondech distribuovaných v ČR a investičních službách nabízených v ČR. Dále jsou na tomto místě publikovány zprávy, komentáře, studie a další články související s kolektivním investováním a kapitálovými trhy. Skupina Amundi sestává ze společností založených dle různých jurisdikcí, jejich předmětem činnosti je správa aktiv.

  II. Na webových stránkách jsou uveřejňovány informace o fondech, pro které mají společnosti skupiny Amundi v ČR oprávnění nabízet, vydávat a zpětně odkupovat podílové listy.

  III. Sdělení obsažená na těchto stránkách mají za cíl rychle a pohotově přinášet aktuální informace o fondech a událostech.

  Uvažujete–li o investici do některého z prezentovaných fondů, pak:

  • dříve než se rozhodnete investovat, seznamte se s prospekty a Sděleními klíčových informací (dále v tomto dokumentu jen „KIID“) zahraničních fondů nebo se statuty a KIIDy Českých fondů skupiny Amundi, kde jsou uvedeny také informace o rizicích spojených s těmito produkty. Tyto prospekty a statuty a KIIDy lze také získat zdarma v Klientském centru, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 či prostřednictvím bezplatné linky 800 118 844;
  • seznamte se s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice v dané zemi, mějte na paměti, že investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký byl původně očekáván. Investování zahrnuje určitá rizika jako např. politická či měnová. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit;
  • doporučujeme Vám, abyste se svým osobním bankéřem nebo finančním poradcem pečlivě projednali svou toleranci vůči investičnímu riziku.

  IV. Webová prezentace je průběžně doplňována a aktualizována, přičemž u každé informace je uvedeno datum publikace. Aktuální a historické hodnoty a další údaje vztahující se k fondům jsou zpracovány z relevantních databází. Klíčové dokumenty fondů – statuty a KIIDy Českých fondů skupiny Amundi, prospekty a KIIDy zahraničních fondů, KIIDy a výroční zprávy fondů jsou věrnou kopií jejich tištěných vydání. U převzatých informací a textů je vždy uveden jejich zdroj a datum.

  V. Na těchto webových stránkách někdy uvádíme pouze zkrácené názvy nebo české překlady fondů. Úplné názvy fondů jsou k dispozici ve statutech a prospektech těchto fondů. Pojmy „fondy skupiny Amundi“ nebo „fondy Amundi“ se rozumí fondy a investiční řešení vytvářené, obhospodařované nebo nabízené jednotlivými společnostmi skupiny Amundi a distribuované v příslušných regionech světa.

  VI. Výbor pro audit

  Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. :

  Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., je jako investiční společnost subjektem veřejného zájmu podle § 2a písm. i) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 44 odst. 1 zákona o auditorech subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, není-li dále v zákoně o auditorech stanoveno jinak. Ve smyslu § 44 odst. 3 zákona o auditorech výbor pro audit zejména a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě, a e) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. Při splnění podmínek stanovených v § 44 odst. 6 zákona o auditorech nemusí mít investiční společnosti výbor pro audit zřízen, pokud funkci výboru pro audit plní kontrolní orgán. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., tyto podmínky splňuje, přičemž orgánem, který plní funkce výboru pro audit, je dozorčí rada. Dozorčí rada pracuje ve složení – Werner Kretschmer – předseda, Stefano Pregnolato – člen, Paolo Iannone – člen.

  Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.:

  Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., je jako obchodník s cennými papíry subjektem veřejného zájmu podle § 2a písm. g) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 44 odst. 1 zákona o auditorech subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, není-li dále v zákoně o auditorech stanoveno jinak. Ve smyslu § 44 odst. 3 zákona o auditorech výbor pro audit zejména a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, systémů řízení rizik a vnitřního auditu a , c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě, a e) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. Při splnění podmínek stanovených v § 44 odst. 6 zákona o auditorech nemusí mít obchodník s cennými papíry výbor pro audit zřízen, pokud funkci výboru pro audit plní kontrolní orgán. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., tyto podmínky splňuje, přičemž orgánem, který plní funkce výboru pro audit, je dozorčí rada. Dozorčí rada pracuje ve složení – Werner Kretschmer – předseda, Stefano Pregnolato – člen, Jiří Kunert – člen.

  Zpracovaly společnosti skupiny Amundi v České republice.

  info@pioneer.cz

  V Praze 3. července 2017